• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی ganjoor.net بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تحلیل شعر "یارا بهشت صحبت یاران همدم است" از سعدی