• 8 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی virastari.persianblog.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    به کار بردن درست فعل "بایستن (باید)" در زبان فارسی