• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی nosokhan.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    "مخاطبه شمع و پروانه" از بوستان سعدی