• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی nosokhan.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    غزل "مي روم وز سر حسرت به قفا مي نگرم" از سعدی