• 8 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی persianacademy.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    املاى بعضى از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها