• 9 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی sedayeadab.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    همزه در زبان و خط فارسی