• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی nosokhan.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    "در صفت عشق مجنون" از لیلی و مجنون نظامی