• 8 سال پیش Farhad شعر ترجمه بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    غیر قابل چاپ از لنگستن هیوز - ترجمه احمد شاملو