• 7 سال پیش Farhad انیمیشن iranianpath.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معرفی اساتید انیمیشن - پدر انیمیشن ایران استاد اسفندیار احمدیه -1