• 8 سال پیش Farhad شعر ترجمه بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سیام من - لنگستن هیوز ترجمه احمد شاملو