• 8 سال پیش Farhad شعر فارسی ganjoor.net بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد