• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی ganjoor.net بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تحلیل شعر "می روم وز سر حسرت به قفا می نگرم" از سعدی