• 8 سال پیش Farhad شعر ترجمه بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دختر همه هوس ها - از لورکا ترجمه احمد شاملو