• 7 سال پیش Farhad شعر فارسی ganjoor.net بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم - حافظ