• 8 سال پیش Farhad شعر فارسی بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بنگر ز جهان چه طرف بر بستم ؟ هیچ - خیام