• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی shereparsi.blogsky.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار" از سعدی