• 8 سال پیش Farhad شعر ترجمه بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    این زخم را می بینی که سینه مرا تا گلوگاه بردریده است - نغمه خوابگرد - لورکا - احمد شاملو