• 7 سال پیش Farhad شعر فارسی بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    زندگانی سیبی است ‚ گاز باید زد با پوست - ساده رنگ - سهراب سپهری