• 9 سال پیش Phatzimo کتابخوانی ketabbaz.mihanblog.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معرفی کتاب "خداحافظ گاری کوپر" نوشته ی رومن گاری