• 9 سال پیش Phatzimo کتابخوانی morour.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نگاهي به کتاب "گتسبي بزرگ" اثر اسکات فیتز جرالد