• 9 سال پیش Phatzimo کتابخوانی dead-notes.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معرفی و تحلیل کتاب "ناتور دشت" نوشته ی جی. دی. سلینجر