• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه 2dar2.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "زمستان" از ویلیام شکسپیر