• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه fekrekhaste.persianblog.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "از... بیروت... برایت می نویسم" از نزار قبانی