• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه mehrave-kavir.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "باران یعنی تو برمی گردی" از نزار قبانی