• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه rahpoo.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "تو را درود ای شادمانی" از فردریش نیچه