• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه torbatipoems.blogspot.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    میان ماندن و رفتن، سروده ی اکتاویو پاز