• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه jomalatziba.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آیا این عشق توست؟-شعری از ویلیام شکسپیر