• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه vazna.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «سرود شادی» اثر فردریش شیلر