• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه beytoote.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "کاغذ ابریشمین" اثر یوهان ولفگانگ فون گوته