• 6 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه torbatipoems.blogspot.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بشنو صدای نَقلِ نقّال را - سروده ي ويليام بليك