• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه jomalatziba.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در این جهان هراس به دل راه مده-شعری از هنری لانگ فلو