• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی nosokhan.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    غزل "شنيده ام سخني خوش که پير کنعان گفت" از حافظ