• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه jomalatziba.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    برای تو و خویش-شعری از مارگوت بیکل