• 8 سال پیش Phatzimo کتابخوانی dead-notes.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یادداشتی بر کتاب "عامه پسند" نوشته ی چارلز بوکوفسکی