• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی shereno.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "ماهی" از احمد شاملو