• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سیاه در سه حرکت مات می‌کند از بازی Rosenthal vs Ahues, Hamburg, 1910