• 3 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بهترین بازی سفید از نظر شما چیست