• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آسان ولی درهم کوبنده