• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    برد، باخت یا تساوی، به نظر شما سفید چه بازی باید بکند؟