• 5 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مات در ۵ حرکت، با شروع سفید