• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه sarapoem.persiangig.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دو شعر از فدریکو گارسیا لورکا