• 8 سال پیش afshin درست‌نویسی jahanshiri.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    الگوهای واژه‌سازی وندی در زبان فارسی