• 8 سال پیش Farhad شعر فارسی ganjoor.net بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گفت که باده دادم اش در دل و جان نهادمش - مولوی