• 5 سال پیش Farhad شعر فارسی بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ای دل آغشته به خون چند بود شور و جنون - مولوی