• 6 سال پیش darbare شعر فارسی mkkazemi.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یکی و همین، کنسرت مشترک عدنان سمیع و استاد ذاکر حسین