• 8 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی aryaadib.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    درباره ی تغییر خط فارسی