• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مات در دو حرکت با بازی سفید از بازی بین الکساندر استاپنکو و کورکین (شوروی) سال 1970