• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نوبت با مهره سفید است، مات در دو حرکت را پیدا کنید