• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    موضوع تحقیق و دستاوردهای مریم میرزاخانی که منجر به برد مدال فیلدز در ریاضیات شد