• 6 سال پیش Phatzimo شعر فارسی nosokhan.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ترجیع بند "ای سرو بلند قامت دوست" از سعدی، قسمت اول